Regulamin

 • § 1. Postanowienia ogólne
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Stowarzyszenie IAESTE Polska ul. Waryńskiego 6 lok. 41, 00-631 Warszawa, Nr KRS 0000253557, REGON 14049605300000, NIP 701-00-27-381, adres elektroniczny: poland@iaeste.org, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).
 2. Administratorem Serwisu IAESTE CaseWeek (Serwis) jest IASETE Polska.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektronicznych
 4. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

 • § 2. Usługi
  1. Serwis umożliwia:
 1. dokonanie rejestracji na warsztaty IAESTE CaseWeek w Polsce oraz realizacji celów pomocniczych (np. wymiana praktyk, Pitch Bootcamp, oraz innych projektów Stowarzyszenia IAESTE).
 2. wymianę informacji dotyczących procesu rejestracji na warsztaty IAESTE CaseWeek pomiędzy użytkownikami.
 3. Osoba rejestrująca się na warsztaty IAESTE CaseWeek, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie otrzymuje na podany adres email potwierdzenie rejestracji.
 4. Korzystanie z Usług jest bezpłatne.
 5. Skorzystanie z udziału w warsztatach możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu przez IAESTE Polska za pośrednictwem osób odpowiedzialnych za rekrutację oraz po potwierdzeniu udziału.
 6. Po dokonaniu rejestracji IAESTE Polska zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników warsztatu na podstawie preferencji podmiotów biorących udział w projekcie.
 7. IAESTE Polska ma prawo odmówić bądź zezwolić na udział w warsztatach poza rekrutacją w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie (np. rezygnacja uczestnika w dniu warsztatu itp.)

 

 • § 3. Użytkownicy ich rola i status
 1. Do Serwisu dostęp mają zarówno użytkownicy wewnętrzni (członkowie IAESTE Polska, którzy sprawują określoną funkcję w IAESTE Polska), jak i użytkownicy zewnętrzni (studenci, firmy).
 2. Jeden użytkownik może posiadać wiele ról (statusów) jako użytkownik wewnętrzny i jednocześnie posiadać dodatkowo status jednego użytkownika zewnętrznego.
 3. Użytkownicy zewnętrzni:
 4. Student - osoba ubiegająca się o udział w warsztacie. Po poprawnym wypełnieniu swojego profilu, ma on wgląd do warsztatów udostępnionych w serwisie.
 5. Company – Firma - osoba kontaktowa z danej firmy (lub uczelni) ma możliwość samodzielnego wprowadzenia warsztatu do systemu. Po weryfikacji dokumentów warsztat/y zostają opublikowane w serwisie.

 

 • 4. Rejestracja
 1. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie jako użytkownik zewnętrzny -
 2. Użytkownikowi, który otrzymał status Student mogą zostać nadane kolejne statusy (jako użytkownikowi wewnętrznemu). Status zostaje przyznany zgodnie z regulacjami wewnętrznymi IAESTE Polska, niezależnie od Usług.
 3. Rejestracja Studenta odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego, w którym Student zobowiązany jest podać
 4. adres email,
 5. hasło,
 6. numer telefonu,
 7. miasto, z którego aplikuje
 8. Po dokonaniu rejestracji następuje proces weryfikacji przez Administratora, który odbywa się poza Serwisem, na podstawie dokumentów i informacji przekazanych przez Studenta.
 9. Po dokonaniu weryfikacji użytkownik (Student) uzupełnia dane i zobowiązany jest podać następujące dane:
 10. imię i nazwisko,
 11. uczelnia, kierunek i specjalizacja, rok studiów, wymagana liczba lat (w pełnym cyklu danych studiów),
 12. płeć.
 13. Rejestracja użytkownika Company odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego, w którym należy podać:
 14. adres email;
 15. imię i nazwisko osoby kontaktowej (ewentualnie tytułów naukowe)
 16. hasło;
 17. numer telefonu;
 18. Komitet Lokalny na poziomie którego następuje rejestracja praktyk
 19. nazwę
 20. siedzibę i adres
 21. adres strony internetowej
 22. branżę, obszar działania (bussines products)
 23. liczbę pracowników
 24. NIP
 25. REGON (opcjonalnie)
 26. Employer type (wskazanie, czy podmiotem rejestrującym jest przedsiębiorca czy uczelnia).
 27. Po dokonaniu rejestracji wymagana jest weryfikacja Użytkownika
 28. Na podany adres email przesyłany jest wiadomość w celu weryfikacji wniosku. Wiadomość ta umożliwia użytkownikowi ustawienie hasła do konta.
 29. Użytkownik zewnętrzny może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o usunięcie konta (Profilu użytkownika) poprzez wysłanie wiadomości email na adres poland@iaeste.org.
 30. Wniosek taki nie wymaga uzasadnienia, jednakże nie jest możliwe usunięcie konta (Profilu użytkownika) Studenta, gdy procedowana jest jego nominacja na praktyki.

 

 • § 5. Zmiana hasła
 1. W celu zmiany hasła Użytkownik zewnętrzny wybiera opcję “”Forgot your password?” i wypełnia formularz (podaje adres e-mail).
 2. Po zatwierdzeniu danych do użytkownika przesyłany jest e-mail z linkiem, który umożliwia zmianę hasła.

 

 • § 6. Profil
 1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie tworzony jest Profil użytkownika (Student, Company).
 2. Serwis umożliwia Użytkownikowi widok Profilu i edycję (zmianę) danych Użytkownika wprowadzonych podczas rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez wybór opcji „Mój profil”.

 

 • § 7. Dodawanie warsztatu

 

 1. Dodawanie formularza i wprowadzenie go do systemu poprzedzone jest wymianą informacji pomiędzy IESTE Polska a użytkownikiem Company
 2. Formularz może być dodany przez Administratora (Użytkownika wewnętrznego) jak i przez Użytkownika zewnętrznego – Company.
 3. W celu dodania oferty Company wypełnia wszystkie pola formularza dodawania oferty (pola obowiązkowe oraz opcjonalne).
 4. Jeżeli oferta zawiera błędy, Administrator (Użytkownik wewnętrzny, który wprowadził ofertę do Serwisu) lub Użytkownik zewnętrzny – Company, który wprowadził ofertę do Serwisu usuwa błędy lub komunikuje się z podmiotem dodającym ofertę (poza Serwisem) w celu wprowadzenia zmian i usunięcia błędów.

 

 • § 8. Stan aplikacji

Po podjęciu decyzji przez IAESTE Polska za pośrednictwem jego członków student na wskazany adres mailowy otrzymuje informację o stanie zgłoszenia (zakwalifikowaniu, odrzuceniu bądź liście rezerwowej)

 

 • § 9. Przeglądanie ofert
 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zewnętrznemu – Studentowi przeglądanie warsztatów dostępnych zarówno w obrębie danego miasta jak i w obrębie wszystkich uczelni biorących udział w projekcie.
 2. Student może przeglądać warsztaty, poprzez wybór rodzaju ofert i listy ofert dostępnych w Profilu użytkownika.
 3. Student zostanie poinformowany o statusie swojego zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Studenta adres email.

 

 • § 10. Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Użytkownicy zewnętrzni odpowiedzialni są za poprawność wprowadzanych danych.
 2. IAESTE Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść plików dodawanych do systemu poprawności plików dodawanych do systemu,
 3. Użytkownicy wewnętrzni dokonujący weryfikacji wprowadzanych danych na zasadach określonych w Regulaminie dokładają starań w celu zapewnienia poprawności tych danych.

 

 • § 11. Wymagania techniczne
 1. Dostęp do Serwisu jest możliwe z poziomu przeglądarki internetowej.
 2. Rekomendowane przeglądarki internetowe:
 3. Internet Explorer: wersja 8.0 lub wyższa;
 4. Firefox: dwie najnowsze wersje – aktualna i poprzednia (z pominięciem wersji beta)
 5. Chrome: dwie najnowsze wersje - aktualna i poprzednia (z pominięciem wersji beta);
 6. Safari: dwie najnowsze wersje - aktualna i poprzednia (z pominięciem wersji beta)
 7. Wszystkie wymienione przeglądarki wspierane są przez systemy Windows, OS X oraz Linux.

 

 • § 20. Zastrzeżenia dotyczące wykonywania Usługi
 1. IAESTE Polska nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od IASETE Polska niezależnych.
 2. IAESTE Polska zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 3. IAESTE Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji umieszczanych w serwisie przez Użytkowników zewnętrznych.

 

 • § 21. Zablokowanie konta Użytkownika zewnętrznego
 1. IAESTE Polska zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika zewnętrznego, który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Osoba, której konto zostało zablokowane, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody IAESTE Polska.

 

 • § 22. Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług Użytkownik zewnętrzny może złożyć reklamację.
 2. Użytkownik składa reklamację IAESTE Polska pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pośrednictwem adresu email poland@iaeste.org.
 3. Reklamację Użytkownik zobowiązany jest złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wykonania Usługi lub dnia, w którym Usługa miała być wykonana.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana za pośrednictwem adresu email poland@iaeste.org.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik zewnetrzny może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 • § 23. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem zewnętrznym umowy.
 2. IAESTE Polska jest uprawnione do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez IAESTE Polska, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte przed wejściem w życie zmian procesy są kontynuowane na dotychczasowych zasadach
 3. Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi zewnętrznemu poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej oraz wysłanie wiadomości za pośrednictwem podanego przez Użytkownika zewnętrznego adresu email.
 4. Użytkownik zewnętrzny może zrezygnować z korzystania z Usług poprzez wysłanie wiadomości na adres email poland@iaeste.org.
 5. Rezygnacja z korzystania z usług przez Studenta nie jest możliwa gdy procedowana jest jego nominacja na praktyki.
 6. Za akceptację zmian uważa się rozpoczęcie korzystania z Usług W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym IAESTE Polska, korzystając adresu email wskazanego w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 7. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika zewnętrznego treści o charakterze bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwym i mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, IAESTE Polska będzie uprawniony do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.
 8. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem zewnętrznym, której przedmiotem są Usługi jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie IAESTE Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Waryńskiego 6/41, 00-631 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000253557
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz otrzymywania informacji dotyczących projektu IAESTE CaseWeek na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b.
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Stowarzyszenie IAESTE Polska, firma prowadząca wybrany przez Panią/Pana warsztat;
 4. Pani/Pana dane osobowe (z wyłączeniem imion, nazwiska, adresu email oraz nazwy wybranego warsztatu) będą przechowywane do momentu zakończenia edycji IAESTE CaseWeek oraz wydania certyfikatów uczestnictwa. Dane: imiona, nazwisko, adres email oraz nazwa wybranego warsztatu – bezterminowo;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z uczestnictwa w projekcie IAESTE CaseWeek;
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy wybranych przez Panią/Pana kierunków studiów oraz nazwy uczelni, której jest Pani/Pan studentką/em konsekwencją takiego przetwarzania będzie przekazywanie spersonalizowanych danych dotyczących projektu IAESTE CaseWeek drogą elektroniczną.